הצטרפות לתנועה - שלום ירושלים

הצטרפות לתנועה

  • ראוי לומר: לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה של מינוי שופטים, שנאמר "שופטים ושוטרים תתן לך"