הצטרפות לתנועת ירושלים - שלום ירושלים

הצטרפות לתנועת ירושלים

  • הסכם בוררות
    אני מקבל/ת עלי את מערכת המשפט של התנועה, "שלום ירושלים", כבורר מוסכם בכל מחלוקת בין חברי התנועה, בהקשר של פעילות התנועה ובכל נושא אחר.
  • אני מוכן/ה לתת דמי חבר לתנועת ירושלים בהוראת קבע של שקל אחד בחודש.
  • ראוי לומר: לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה של מינוי שופטים, שנאמר "שופטים ושוטרים תתן לך"