תקנון הקהילה - שלום ירושלים

תקנון קהילת שלום ירושלים

ב”ה

א. קהילת שלום ירושלים

1. חברות בקהילה מקנה זכות לתבוע חבר אחר בבית הדין, ולקיים את כל דיוני בית הדין או מי מטעמו, ללא תשלום.

2. חבר בקהילה יכול להיות אדם, עסק, או ארגון מכל סוג.

3. חברות של אנשים פרטיים אינה כרוכה בתשלום. חברות של גופים ציבוריים כעמותות, כרוכה בתשלום חודשי של 100 ₪.

4. הצטרפות לקהילה מתבצעת על ידי טופס הכולל: פרטים אישיים, בקשת הצטרפות, הסכם בוררות, והוראת קבע: פרטיים – תרומה כנדבת הלב, ציבוריים – תשלום כנ”ל.

5. הסכם הבוררות מקבל את בית הדין, או מי מטעמו, כבורר במחלוקות מכל סוג ובכל נושא בין חברי הקהילה (למעט נושא שאינו יכול לשמש נושא להסכם).

6. המשמעות המשפטית של הסכם הבוררות היא, שהצדדים מחויבים לדון בפני בית הדין ולקבל את הכרעתו, ואין צורך לחתום שוב על הסכם בוררות. על פי חוק הבוררות, ניתן לממש את פסק הבוררות של בית הדין בהוצאה לפועל.

7. עמותת ‘בית מדרש ישיבתי’ מפעילה את הקהילה. הוועד המנהל של העמותה משמש כוועדה מסדרת, ובסמכותו לעדכן את התקנון ולהחריג מקרים יוצאי דופן.

8. התמדת הוראת הקבע מבטאת הסכמה להתמדת החברות בקהילה, ומודעות לתקנון המעודכן.

9. על פי הערכת עלות של חברות בקהילה, הייתה אמורה להיות חובת תשלום חודשית בגובה 100 ₪ גם לפרטיים. אך על מנת לאפשר גם לעניים להיות חברים בקהילה, אין חובת תשלום מוגדרת, אלא תרומה כנדבת הלב. עם זאת, גובה התרומה הממוצעת ראוי להיות 100 ש”ח, על מנת לאפשר את פעילות הקהילה.

10. פרישה מהקהילה תתבצע על ידי הוראה לעמותת ‘בית מדרש ישיבתי’ להפסיק את גביית הוראת הקבע. הפרישה תחול לאחר שלושה חודשים מרגע ההוראה. בתוך שלושה חודשים אלו יישאר החבר מחויב לבית הדין.

11. חבר שפרש לאחר שהוגשה נגדו תביעה, יישאר מחויב לבית הדין עד תום ההליך השיפוטי.

ב. המנהיגות הרוחנית ‘שלום ירושלים’

1. חברות במנהיגות מקנה את הזכויות: לעמוד לבחירה כחבר בבית הדין, לבחור את חברי בית הדין, לשמש כחבר עמותת ‘בית מדרש ישיבתי’, ולעמוד לבחירה כחבר בוועד המנהל שלה.

2. המנהיגות מורכבת מרבנים חברי הקהילה, הממלאים, בהווה או בעבר, תפקיד של ראש ישיבה או רב ישוב.

3. כל מוסד תורני על תיכוני, שהלימוד בו הוא לשם שמים ולא לתואר אקדמי, מוגדר כישיבה. לרבות מכינה, מדרשה, ובית מדרש ישיבתי.

4. הצטרפות למנהיגות מתבצעת על ידי טופס הכולל: הזדהות כחבר הקהילה, הצהרת תפקיד, בקשת הצטרפות, נכונות לסייע בהנהגת הציבור ולמלא תפקיד במנהיגות (לא חובה).

5. פרישה מהמנהיגות מתבצעת על ידי הודעה לעמותת ‘בית מדרש ישיבתי’.

ג. בית הדין ‘שלום ירושלים’

1. המנהיגות הרוחנית ממנה בית דין, ובוחרת מעת לעת רבנים מתוכה לשמש כדייניו.

2. בית הדין מוסמך:

א. לדון במחלוקות בין חברי הקהילה בכל נושא והקשר.

ב. להכריע במחלוקות על פי דין תורה או לפי שיקול דעתו.

ג. לארגן את חיי הקהילה לאור חזונה להגשים את ערכי התורה בשאיפה לבניין ירושלים, מעבר לשיקולי זכויות וחובות.

ד. להורות לפעול או לא לפעול, בכל דרך ובכל עניין, מעבר לחיוב תשלום.

ה. לקנוס עד סכום של 100,000 ₪ או להעניש בדרך אחרת שיימצא לנכון.

3. בית הדין מוסמך למנות מטעמו, מבין חברי הקהילה, בית דין שיואצלו לו סמכויותיו, או מגשר בהסכמה.

4. בחירת חברי בית הדין תתבצע כך:

א. וועד העמותה ישלח הודעות לחברי המנהיגות על היום בו יתבצעו הבחירות.

ב. במשך יום זה ייכנסו חברי המנהיגות לאתר האינטרנט ‘שלום ירושלים’ וייבחרו.

ג. כל חבר במנהיגות יבחר רב אחד, מבין הרבנים שהביעו נכונות לשמש בבית דין.

ד. אחד עשר הרבנים שידורגו ראשונים ירכיבו את בין הדין.

5. הרכב בית הדין יהיה שלושה דיינים, הראשונים בדירוג חברי בית הדין, מבין אלה שנענו לבקשה לשבת בדין באותה תביעה.

6. הרכב זה רשאי להרחיב את מספר הדיינים בהרכב.

7. בית הדין יקבע את סדרי בית הדין שלו ושל בתי הדין מטעמו.

Open

 הצטרפות לקהילת 'שלום ירושלים'

Close