מטרות ויעדים - שלום ירושלים

מטרות ויעדים

החזון:

בניה והפעלה של מערכת משפט תורנית, כמצוות התורה למנות שופטים, וכמסורת קהילות ישראל.

מטרות מערכת המשפט:

א. השכנת שלום.

ב. הגשמת ערכי התורה במערכות היחסים בחברה.

ג. בניית מנהיגות רוחנית רחבה ומאוחדת.

ד. הצבת חלופה תורנית למשפט האזרחי בפני העם, והטיית לבו לבחור בה, מתוך אמון בתורה ובחכמיה.

ה. התגשמות הנבואה והתפילה להשבת השופטים כבראשונה, בכינון הסנהדרין בירושלים.

יעדים מעשיים:

א. הרחבת השורות של חברי התנועה.

ב. הרחבת השורות של חברי המנהיגות הרוחנית.

ג. קיום בחירות לחברי בית הדין מעת לעת.

ד. הפעלת מערכת המשפט ליישוב סכסוכים והשכנת שלום בין חברי התנועה.