מטרות ויעדים - שלום ירושלים

מטרות ויעדים

החזון: הקמה והפעלה של מערכת משפט תורנית, כמצוות התורה למנות שופטים

מטרות מערכת המשפט:

א. השכנת שלום

ב. הגשמת ערכי התורה במערכות היחסים בחברה.

ג. בניית הנהגה רוחנית רחבה ומאוחדת.

ד. הטיית לב העם לקבל עול מלכות שמים, ולקבל את מנהיגות חכמי התורה.

יעדים:

א. הרחבת השורות של חברי התנועה.

ב. הרחבת השורות של חברי המנהיגות הרוחנית.

ג. קיום בחירות לחברי בית הדין מעת לעת.

ד. הפעלת מערכת המשפט ליישוב סכסוכים והשכנת שלום בין חברי התנועה.